Regulations

Zatwierdzony przez Zarząd Ostrowskich Inwestycji Sportowych Sp. z o.o.
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim w dniu………..2021 roku

 1. Postanowienia ogólne
  1. Arena Ostrów, zwana dalej również Obiektem, jest Halą Widowiskowo — Sportową położoną przy ul. A. Kowalczyka 1, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski. W skład Obiektu wchodzą:
   • obiekt Areny wraz z wszystkimi pomieszczeniami znajdującymi się w bryle Hali Widowiskowo - Sportowej Arena Ostrów,
   • tereny zewnętrzne składające się z parkingów zewnętrznych, obiektów budowlanych (jak budowle i mała architektura) oraz terenów zielonych znajdujących się w granicach działek nr 22/18, 23/4
  2. Arena Ostrów jest zarządzana przez Ostrowskie Inwestycje Sportowe Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. A. Kowalczyka 1, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000881125, posiadającą NIP 6222833318 oraz REGON 387718016, o kapitale zakładowym w wysokości 155.000,00 zł, zwaną dalej Operatorem.
  3. Arena Ostrów jest miejscem organizowania wydarzeń o charakterze społecznym, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, rodzinnych jak również konferencji, wystaw, targów i pokazów oraz innych wydarzeń zgodnie z decyzją Operatora, zwanych dalej Imprezami, w tym w szczególności Imprez masowych podlegających rygorom ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2171), zwanej dalej Ustawą o bezpieczeństwie.
  4. Arena Ostrów składa się z pomieszczeń i powierzchni spełniających niezależne funkcje: Arena Główna z trybunami, sala konferencyjna, antresola VIP, restauracja, szatnie, parkingi zewnętrzne, pomieszczenia techniczne i biurowe oraz inne.
  5. Niniejszy Regulamin dotyczy całego Obiektu, przy czym dla:
   • Parkingów,
   • Szatni – w trakcie imprez,
   wprowadza się dodatkowe regulaminy określające szczegółowe warunki użytkowania poszczególnych powierzchni.
  6. Niniejszy Regulamin traktuje równoznacznie Najemcę całości lub części Obiektu, zwanego dalej Najemcą, z Organizatorem Imprezy, zwanego dalej Organizatorem. Za każdym razem gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o Najemcy należy również przez to rozumieć Organizatora nawet, jeżeli jest to odrębny podmiot.
  7. Organizator może wprowadzić na czas trwania imprezy, uprzednio uzgodniony z Operatorem, odrębny regulamin imprezy.
  8. Najemca, uczestnicy Imprez oraz inne osoby przebywające na terenie Obiektu są bezwzględnie zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Areny Ostrów, a Najemca oraz uczestnicy Imprez masowych dodatkowo zobowiązani są do przestrzegania ustawy o bezpieczeństwie wraz z aktami wykonawczymi.
  9. Dla obiektu Arena Ostrów sporządzona została Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Najemca, wszyscy wykonujący, zlecający lub nadzorujący prace czy usługi lub przebywający na terenie Areny Ostrów zobowiązani są do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania zasad określonych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
  10. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób przebywających w Arenie Ostrów jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie i Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Areny Ostrów oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz Ustawy o bezpieczeństwie wraz z aktami wykonawczymi.
  11. Niniejszy Regulamin, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Areny Ostrów oraz Regulaminy wymienione w ust. 5 są dostępne w Obiekcie.
  12. Arena Ostrów wyposażona jest w system monitoringu wizyjnego. System pozwala rejestrować:
   • wizerunek każdej osoby przebywającej w Obiekcie;
   • przebieg zdarzeń na terenie całego Obiektu w tym w strefach niedostępnych dla publiczności.
  13. Wejście lub wjazd na teren Obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie dla potrzeb Najemcy lub Operatora oraz z akceptacją monitoringu. Nagrania z monitoringu mogą być podstawą pociągnięcia do prawnej odpowiedzialności osób, które nie stosują się do niniejszego Regulaminu.
  14. Całodobowe usługi dozoru i ochrony osób i mienia wewnątrz i na terenach zewnętrznych Obiektu realizuje, działająca na rzecz Operatora agencja Ochrony, zwana dalej Ochroną, której pracownicy są stosownie umundurowani. Ochrona osób i mienia polega w szczególności na całodobowym działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa, życia, zdrowia i nietykalności osobistej, oraz działaniu zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikających z tych zdarzeń oraz niedopuszczeniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren Areny w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838) oraz ustawie z dnia 20 marca z 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).
   Zakres obowiązków i uprawnień pracowników Ochrony reguluje odrębna umowa zgodnie, z którą pracownicy Ochrony są między innymi zobowiązani do:
   • uruchamiania procedur alarmowych w sytuacjach zagrożenia;
   • sprawdzania stanu zabezpieczenia pomieszczeń;
   • dopilnowania wygaszania światła oraz wyłączenia wszelkich urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy ciągłej;
   • weryfikacji zamknięcia pomieszczeń po zakończonej pracy oraz weryfikacji kompletności oddanych kluczy Ochronie;
   • weryfikacji zamknięcia drzwi korytarzy oraz drzwi przeciwpożarowych w czasie ich nie używania w związku z obowiązującym w Obiekcie bezwzględnym zakazem czasowego lub stałego blokowania mechanizmów samozamykających drzwi;
   Do uprawnień pracowników Ochrony należy m.in.:
   • prawo wstępu, przy udziale Operatora i/lub Najemcy, do pomieszczeń w celu weryfikacji ich stanu, w tym w szczególności w celu ochrony mienia oraz w wypadkach zagrożenia.
  15. Pracownicy Ochrony, realizując swoje zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w Arenie Ostrów, m. in. poprzez egzekwowanie przestrzegania zapisów Regulaminu, mają prawo do dokonywania czynności zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838), m. in.:
   • ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
   • wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku,
   • ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia
   • lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,
   • użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa
   • w przepisach ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2418).
  16. Na terenie Obiektu usługi gastronomiczne na zasadzie wyłączności świadczy podmiot gospodarczy dedykowany do wszystkich imprez odbywających się w Obiekcie.
  17. Najemcy zobowiązują się do korzystania z usług gastronomicznych dedykowanego przez Operatora podmiotu.
  18. Za pozostawione bez dozoru przedmioty na terenie Obiektu, Operator nie ponosi odpowiedzialności. Do rzeczy znalezionych na terenie Obiektu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o rzeczach znalezionych oraz Kodeksu Cywilnego w tym w szczególności art. 187 i 189 KC.
  19. Wejście lub wjazd na teren Areny Ostrów jest równoznaczne z akceptacją obowiązujących Regulaminów i zobowiązaniem do ich przestrzegania. Postanowienia zawarte w Regulaminie nie zastępują postanowień umów najmu lub innych umów dotyczących udostępnienia pomieszczeń i powierzchni Obiektu, lecz mają charakter nadrzędny. W przypadku rozbieżności, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w regulaminie, chyba że strony ustalą inaczej.
  20. Żadna część Obiektu nie może być wykorzystywana do celów mieszkalnych.
  21. Na terenie Areny znajdują się punkty lokalizacji apteczek i defibrylatorów AED. W razie zagrożenia życia i zdrowia należy natychmiast kontaktować się z pracownikami Ochrony oraz ze służbami ratowniczymi.
  22. Zaopatrzenie i dostawy mogą odbywać się tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i w ustalonych z Operatorem lub Najemcą godzinach. Za organizację dostaw i utrzymanie porządku odpowiada adresat dostawy.
  23. Wszelkie przedmioty, pojazdy, towary i inne rzeczy, wniesione, wwiezione, pozostawione lub użytkowane z naruszeniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie lub innych przepisach mających zastosowanie, zostaną usunięte na koszt ich właścicieli lub dysponentów bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego.
 2. Zasady wstępu i przebywania na terenie Obiektu
  1. Prawo wstępu na teren Areny Ostrów mają osoby posiadające:
   • ważny bilet wstępu na Imprezę:
   • zaproszenie dla gości lub karty wstępu wydane przez Najemcę;
   • identyfikatory wydane przez Organizatora Imprezy lub Najemcę;
   • identyfikatory wydane przez Operatora;
   • ważne legitymacje służbowe funkcjonariuszy służb państwowych, przedstawicieli jednostek.
  2. Osoby wchodzące do Obiektu są zobowiązane do okazania służbie porządkowej Najemcy lub Ochronie biletu wstępu lub innego dokumentu wymienionego w ust. 1 uprawniającego do wstępu.
  3. Prawo wstępu na teren Areny Ostrów, po uprzednim zgłoszeniu się do przedstawicieli Operatora lub Najemcy, przysługuje pracownikom komunalnych i sanitarnych służb uprawnionych do czynności kontrolnych.
  4. Do Obiektu nie będą wpuszczane osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
  5. Osoby wchodzące na teren Obiektu mają obowiązek posiadania dokumentu ze zdjęciem umożliwiającym ustalenie tożsamości.
  6. Osoby małoletnie, w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenie Obiektu wyłącznie z opiekunem.
  7. Osoby wchodzące do Obiektu mogą zostać poddane czynnościom polegającym na przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu pod rygorem uznania prawa do odmowy wstępu lub usunięcia z Obiektu każdej osoby odmawiającej poddania się tym czynnościom.
  8. Operator, Ochrona lub służby porządkowe Najemcy mogą odmówić wstępu do Obiektu osobom, których obecność może być uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa, porządku i dobrego wizerunku Operatora oraz Obiektu.
  9. Dostęp do Obiektu może być ograniczony w związku z organizacją Imprez oraz ich charakterem.
  10. Osoby wykonujące usługi, naprawy, remonty na terenie Obiektu mogą wjechać lub wejść na podstawie wjazdówek / wejściówek wydanych przez Ochronę w oparciu o wcześniej przesłane i zatwierdzone przez Operatora lub Najemcę wykazy osób oraz pojazdów.
   W szczególnych przypadkach wjazd / wejście może odbyć się na bezpośrednią prośbę pracownika Operatora lub Najemcy.
  11. Tereny zewnętrzne Areny są ogólnodostępne i poza odstępstwami wskazanymi w niniejszym Regulaminie, wstęp na nie odbywa się przez całą dobę bez wymagania biletów wstępu, zaproszeń czy identyfikatorów.
  12. Dostęp do Areny Ostrów, w tym do terenów zewnętrznych czy parkingów lub ich części, może być zablokowany lub ograniczony w związku z organizacją Imprez lub innych przyczyn, na podstawie decyzji Operatora lub Organizatora Imprezy działającego w porozumieniu z Operatorem Areny. Wejście lub wjazd do obiektu Areny lub na tereny zewnętrzne, w czasie ograniczonego dostępu, odbywać się będzie przez wjazdy i wejścia dla osób i pojazdów na zasadach określonych przez Operatora lub przez Organizatora Imprezy działającego w porozumieniu z Operatorem Areny.
  13. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym czasie opłaty za korzystanie z terenów zewnętrznych i zorganizowanie dodatkowych parkingów.
 3. Bilet wstępu, zaproszenie, karta wstępu
  1. Bilet wstępu, zaproszenie, karta wstępu lub identyfikator zapewnia posiadaczowi uprawnienia oraz nakłada obowiązki określone w Regulaminie Obiektu, Regulaminach określających warunki użytkowania poszczególnych powierzchni wymienionych w pkt 1. ust. 5, Regulaminie Imprezy oraz w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
  2. Bilet wstępu, zaproszenie lub karta wstępu upoważniają do:
   • poruszania się po strefach i sektorach przeznaczonych dla publiczności oraz zajęcia określonego miejsca,
   • uczestnictwa w Imprezie w czasie określonym przez Operatora lub Najemcę,
  3. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do:
   • okazania ważnego biletu wstępu lub zaproszenia lub karty wstępu,
   • okazania służbie porządkowej Najemcy lub Ochronie posiadanego bagażu w celu dokonania czynności polegających na przeglądaniu jego zawartości,
   • korzystania z wejść i wyjść oraz układu komunikacyjnego wyznaczonych dla potrzeb danej Imprezy,
   • zachowania się w sposób powszechnie przyjęty i zgodny z normami, obyczajami i zasadami kultury i poszanowania innych osób,
   • posiadania biletu wstępu, zaproszenia lub karty wstępu przez cały czas przebywania w Obiekcie,
   • niezwłocznego zgłaszania dostrzeżonego zagrożenia dla osób lub mienia odpowiednim służbom porządkowym,
   • stosowania się do wszelkich komunikatów wydawanych podczas pobytu w Obiekcie.
  4. Wszelkie reklamacje dotyczące biletu wstępu, zaproszenia, karty wstępu lub organizacji imprezy uczestnik Imprezy ma prawo zgłaszać Organizatorowi.
 4. Obowiązki osób przebywających w Obiekcie.
  1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Areny Ostrów:
   • środków odurzających lub substancji psychotropowych,
   • napojów alkoholowych, z wyjątkiem kupna i spożywania na terenie Obiektu za zgodą Operatora ,
   • broni wszelkiego rodzaju, noży, łańcuchów, pałek, kijów, maczet i innych,
   • innych przedmiotów niebezpiecznych, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
   • pojemników z gazami, substancjami żrącymi, trującymi lub farbującymi albo innych przedmiotów i urządzeń służących do ich rozpylania,
   • butelek szklanych, plastikowych i metalowych puszek,
   • materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych,
   • instrumentów i urządzeń mechanicznych do wytwarzania nadmiernych dźwięków i hałasów,
   • wskaźników laserowych,
   • elementów ubioru mogących służyć do maskowania twarzy w celu utrudnienia identyfikacji.
  2. Ponadto zabrania się uczestnikom Imprez:
   • przebywania w strefach Areny Ostrów wyłączonych dla uczestników,
   • blokowania przejść, wejść i wyjść ewakuacyjnych oraz zawężania szerokości wejść i wyjść, stania i siadania na schodach, blokowania wejść i wyjść prowadzących na widownię;
   • blokowania ciągów komunikacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratunkowych oraz dróg ewakuacyjnych,
   • używania dronów i innych urządzeń latających lub poruszających się w inny sposób wewnątrz Obiektu oraz nad Areną Ostrów,
   • rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
   • używania wulgarnego słownictwa oraz śpiewania obscenicznych piosenek,
   • obrażania innych osób,
   • wywieszania oraz eksponowania napisów i transparentów o treści obraźliwej, prowokacyjnej, rasistowskiej lub mogących naruszać dobra osobiste i uczucia innych osób,
   • rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, odpalania petard i rac oraz palenia tytoniu wewnątrz Obiektu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
   • pisania, rysowania lub malowania na ścianach i urządzeniach oraz ich oklejania jakimikolwiek drukami,
   • prowadzenia działalności gospodarczej, w tym sprzedawania wszelkich towarów, biletów, kart wstępu bez zgody Operatora lub Najemcy;
   • rozdawania jakichkolwiek druków i ulotek, prowadzenia agitacji oraz prowadzenia zbiórek pieniężnych bez zgody Operatora lub Najemcy,
   • wprowadzania zwierząt,
   • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania Obiektu,
   • używania infrastruktury i wyposażenia Obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
   • pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów.
  3. Palenie tytoniu w Arenie Ostrów jest zabronione. Złamanie zakazu może między innymi spowodować uruchomienie systemów ochrony przeciwpożarowej oraz podjęcie procedur wynikających z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Areny Ostrów łącznie z przerwaniem Imprezy. Wszelkie bezpośrednie i pośrednie straty poniesione przez Operatora lub Najemcę wynikające z wystąpienia takiego zdarzenia obciążą jego sprawcę.
  4. Na terenie Obiektu drzwi korytarzy oraz drzwi przeciwpożarowe są bezwzględnie zamknięte po każdorazowym przejściu i w czasie, kiedy nie są używane. W szczególności zabrania się stałego lub czasowego blokowania mechanizmów samozamykających drzwi.
 5. Zasady korzystania z Obiektu podczas Imprez.
  1. Obowiązkiem osób przebywających w Obiekcie jest wykonywanie poleceń upoważnionych pracowników Operatora, Ochrony a także zatrudnionych przez Organizatora służb ochrony, porządkowych i informacyjnych oraz poleceń wydawanych przez uprawnionych funkcjonariuszy w tym Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
  2. Imprezy Masowe odbywają się na podstawie przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
  3. Z terenu Imprezy wyłącza się między innymi:
   • pomieszczenia firm współpracujących z Operatorem w zakresie cateringu, ochrony i sprzątania,
   • pomieszczenia biurowe i administracyjne Operatora,
   • pomieszczenia techniczne w tym: serwerownie, rozdzielnie elektryczne, maszynownie oraz pomieszczenia magazynowe,
   • inne pomieszczenia wynajęte na podstawie odrębnych umów: pomieszczenia kasowe, pomieszczenie monitoringu, antresola VIP, restauracja
  4. Pomieszczenia określone wyżej w ppkt. a) b) i c) nie są udostępniane Najemcy oraz uczestnikom Imprezy.
  5. Do pomieszczeń określonych w punkcie 3 ppkt. a), b), c) Najemcy i uczestnicy mają bezwzględny zakaz wstępu.
  6. Pracownicy Operatora oraz pracownicy firm współpracujących: sprzątającej, ochrony, caterera i bieżących serwisów technicznych wchodzą i wychodzą z Obiektu na podstawie identyfikatorów Operatora. Najemca otrzymuje wzór takiego identyfikatora. Najemca może wydać dodatkowe, własne akredytacje lub identyfikatory dla Operatora i firm współpracujących. Podstawę do wydania identyfikatora stanowi przedłożona przez Operatora lista upoważnionych do wejścia. Akredytacje lub identyfikatory należy nosić w widocznym miejscu i okazywać na każde wezwanie uprawnionych do ich weryfikacji osób.
  7. Dostęp uczestników do płyty głównej oraz do poszczególnych poziomów Obiektu jest możliwy wtedy, gdy wynika to z zawartej umowy między Operatorem a Najemcą .
  8. Sprzedaż alkoholu w trakcie Imprez masowych odbywa się jedynie zgodnie z artykułem 8a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).
  9. Organizator Imprezy masowej najpóźniej w terminie 7 dni przed złożeniem do Komendanta Miejskiego Policji w Ostrowie Wielkopolskim i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim wniosków o opinię o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej oraz wniosku o opinię do Pogotowia Ratunkowego przedkłada Operatorowi kopię tych wniosków.
  10. Organizator Imprezy masowej zobowiązany jest do uzyskania wydanej w formie decyzji administracyjnej przez Prezydenta Miasta Ostrów Wielkopolski zgody na przeprowadzenie imprezy masowej.
  11. Organizator odpowiada za porządek i bezpieczeństwo imprezy.
  12. Organizator Imprezy masowej przed rozpoczęciem imprezy w terminie zgodnym z umową dostarcza do Operatora decyzję, o której mowa w punkcie 10 oraz kopię ważnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprezy masowej i innych polis wskazanych w umowie najmu. Wraz z decyzją, o której mowa w punkcie 10 Organizator dostarcza opinie: Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, Gliwickiego Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w formie postanowienia .
  13. Organizator Imprezy masowej powołuje Kierownika do spraw Bezpieczeństwa, który reprezentuje Organizatora w zakresie bezpieczeństwa Imprezy. Organizator przekazuje niezwłocznie, nie później niż w chwili rozpoczęcia Imprezy, informację o mogących wystąpić zagrożeniach porządku, o ewentualności uznania Imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz o liczebności służb ochrony, porządkowej i informacyjnej.
  14. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia Imprezy, w tym w szczególności do zabezpieczenia zdrowia i życia uczestników Imprezy. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia przedmiotu najmu przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy dewastacją. Organizator odpowiada za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa Obiektu wraz z terenem zewnętrznym.
  15. Organizator odpowiada za przestrzeganie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, a w szczególności za:
   • zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych i dróg pożarowych wewnętrznych i zewnętrznych,
   • montaż konstrukcji i urządzeń zgodnie z dokumentacją, przeznaczeniem i właściwymi przepisami,
   • montaż urządzeń elektrycznych zgodnie z właściwymi normami,
   • zatrudnienie firm produkcyjnych i innych posiadających właściwe certyfikaty, które stosować będą tylko i wyłącznie certyfikowane materiały,
   • wszelkie działania związane z pirotechniką w tym pirotechniką sceniczną, winny uzyskać właściwe opinie, być odpowiednio zabezpieczone oraz być ujęte w dokumentacji Imprezy przedkładanej do opiniowania właściwych służb,
   • zapoznanie osób działających w jego imieniu i na jego rzecz z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego i niniejszym Regulaminem oraz topografią Obiektu a w szczególności drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego i punktów pomocy medycznej.
  16. Wnoszenie i używanie materiałów pirotechnicznych możliwe jest po uzyskaniu zgody wydanej przez właściwy organ, uzgodnieniu ze służbami technicznymi Areny Ostrów i dozwolone jest dla firm oraz osób posiadających niezbędne certyfikaty w zakresie używania wyrobów pirotechnicznych.
  17. Przedstawiciele Organizatora oraz Kierownik do Spraw Bezpieczeństwa działający w jego imieniu organizują w odprawy robocze z uczestnictwem Operatora.
  18. W umowach najmu Obiektu dla Imprez niemasowych, powyższe zasady bezpieczeństwa stosuje się odpowiednio.
 6. Dane osobowe
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, Operator informuje, że administratorem danych osobowych jest Ostrowskie Inwestycje Sportowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. A. Kowalczyka 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
  2. Dane osobowe pozyskane przez Operatora będą przetwarzane w związku z organizacją Imprez oraz prowadzoną działalnością statutową.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
  5. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Operatora po uprzedniej zgodzie osoby fizycznej oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  6. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie - do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Ostrowskie Inwestycje Sportowe Sp. z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  8. Osoba fizyczna ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – osoba fizyczna ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Najemca zgody przed jej wycofaniem. Najemca zgodę może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy Operatora.
 7. Przepisy końcowe
  1. Osoby zakłócające porządek i nie przestrzegające Regulaminu będą usuwane z terenu Obiektu.
  2. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody w tym zniszczeń, osoba odpowiedzialna za jej dokonanie zostanie obciążona materialnie.
  3. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu osoby uprawnione mogą zastosować następujące środki:
   • zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku,
   • wyprowadzić z Obiektu i/ lub terenu Imprezy,
   • przekazać Policji osoby zakłócające porządek publiczny.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej i udostępnienie zmian na terenie Obiektu.