Sponsorem tytularnym ARENA OSTRÓW jest firma 3MK Protection

Regulamin obiektu

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/297/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r.

REGULAMIN hali widowiskowo sportowej ARENA OSTRÓW w Ostrowie Wielkopolskim
I. Definicje
Administrator – Podmiot, który administruje i zarządza Halą.
Akredytacja prasowa – Upoważnienie do wstępu na teren Hali wydawane przedstawicielom prasy,
radia, telewizji i innych mediów za okazaniem legitymacji prasowej wydanej przez macierzystą redakcję
lub po wcześniejszym uzyskaniu stosownej zgody Administratora.
Dokument uprawniający do wstępu na Halę:
1) Ważny bilet wstępu – w przypadku uczestników imprez w charakterze publiczności (przy czym bilet
wstępu jest formą umowy cywilnoprawnej zawartej na czas pobytu na imprezie pomiędzy organizatorem
imprezy a nabywcą – posiadaczem biletu). Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas trwania
imprezy, chyba że regulamin imprezy przewiduje inaczej.
2) Obowiązująca umowa.
3) Ważna karta uczestnictwa w zawodach.
4) Ważna karta wstępu, wydana przez Administratora lub Organizatora imprezy na podstawie:
a) akredytacji prasowej uzyskanej od Administratora lub Organizatora imprezy – w przypadku
przedstawicieli prasy, radia, telewizji i innych mediów.
b) na podstawie ważnej legitymacji służbowej – w przypadku przedstawicieli służb państwowych,
komunalnych, medycznych.
5) Ważne zaproszenie, wydane przez Organizatora imprezy.
6) Ważny identyfikator lub karta wstępu, wydane przez Organizatora imprezy dla pracowników obsługi
i Organizatora imprezy.
7) Ważny identyfikator lub karta wstępu, wydane przez Administratora dla Najemców i ich pracowników,
Serwisu sprzątającego, Ochrony Hali, pracowników Administratora, pracowników lub współpracowników
podmiotów wykonujących zadania wynikające z zawartych umów i porozumień.
Hala widowiskowo sportowa – Obiekt budowlany, położony przy ul. A. Kowalczyka 1 w Ostrowie
Wielkopolskim, zwana dalej Halą.
Impreza – Organizowane na terenie Hali wydarzenia, aktywności, przedsięwzięcia, w szczególności
imprezy: sportowe, kulturalno–rozrywkowe, targowo – wystawiennicze, w tym imprezy masowe
w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2171).
Ochrona Hali – Podmiot realizujący, na zlecenie Administratora, ochronę osób i mienia na terenie Hali.
Organizator imprezy – Podmiot, który na podstawie odrębnej umowy korzysta z Hali w celu
przeprowadzania Imprezy.
Regulamin – Niniejszy dokument – Regulamin Hali
Regulamin Imprezy – Odrębny regulamin wprowadzony przez Organizatora przed Imprezą
organizowaną na terenie Hali.
Serwis sprzątający – Podmiot realizujący, na zlecenie Administratora, usługę sprzątania na terenie
Hali.
Użytkownik – Osoby regularnie bądź czasowo przebywające na terenie Hali, w tym: Najemcy, Serwis
sprzątający, Ochrona Hali, pracownicy Administratora, pracownicy lub współpracownicy podmiotów
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 6648
wykonujących zadania wynikające z zawartych umów, porozumień, regulacji prawnych, uczestnicy
imprez, aktywności biletowanych, aktywności ogólnodostępnych, uczestnicy zajęć sportowych,
indywidualnych treningów, zajęć rekreacyjnych, zawodnicy klubów, sekcji sportowych i inne grupy
zorganizowane pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, nauczyciela, instruktora lub trenera, oraz wszystkie
inne osoby przebywające na terenie Hali – w tym prowadzące pojazd na terenie Hali.
II. Postanowienia ogólne

 1. Celem Regulaminu jest ustanowienie zasad prawidłowego korzystania z Hali.
 2. Hala jest własnością Miasta Ostrów Wielkopolski, administrowaną i zarządzaną przez Administratora.
 3. Hala jest przeznaczona do przeprowadzania m.in. zajęć i rozgrywek sportowych, imprez sportowych,
  imprez kulturalno–rozrywkowych oraz imprez targowo–wystawienniczych.
 4. Użytkownicy przebywający na terenie Hali są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania
  postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem
  …………………………………..….. oraz znajduje się do wglądu w recepcji głównej Hali.
 5. Wjazd lub wejście na teren Hali oznacza zapoznanie się z treścią Regulaminu, zgodę na jego brzmienie
  i zobowiązanie do jego przestrzegania.
 6. Postanowienia zawarte w Regulaminie nie zastępują postanowień innych umów dotyczących
  udostępnienia pomieszczeń i powierzchni Hali, lecz mają charakter uzupełniający. W przypadku rozbieżności,
  rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w poszczególnych umowach.
  III. Zasady organizacyjno–porządkowe
 7. Zasady ogólne
  1.1. Osoby wchodzące na teren Hali mają obowiązek posiadania aktualnego dokumentu potwierdzającego
  tożsamość.
  1.2. Wstęp na Halę dozwolony jest wyłącznie za okazaniem Dokumentu uprawniającego do wstępu na
  Halę. Godziny otwarcia Hali i wszelkie Imprezy na Hali następują według ustalonego harmonogramu.
  O godzinach otwarcia i zamknięcia Hali decyduje Administrator.
  1.3. Poruszanie się po terenie Hali odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
  1.4. W przypadku organizacji Imprezy wstęp na Halę może być wyłączony lub ograniczony. Wejście na
  teren Hali w godzinach ograniczonego dostępu, wskazanych przez Administratora, będzie odbywać się
  jedynie przez wejście wyznaczone.
  1.5. Za korzystanie z Hali pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  1.6. Hala posiada system monitorujący CCTV, rejestrujący obraz i dźwięk. Przebywanie na terenie Hali
  oznacza wyrażenie zgody na utrwalanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie wizerunku osób
  przebywających na terenie Hali, m. in. dla celów bezpieczeństwa, celów dokumentacyjnych, oraz
  dowodowych.
  1.7. Hala nie może być wykorzystywany do Imprez, które:
  1.7.1. Propagują wartości i treści zakazane prawem.
  1.7.2. Stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi lub Hali.
 8. Zakaz wstępu na teren Hali mają:
  2.1. Osoby nietrzeźwe, po spożyciu alkoholu lub innych substancji odurzających.
  2.2. Osoby, co do których Sąd orzekł środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe.
 9. Na terenie Hali zabrania się:
  3.1. Niszczenia i ingerencji w jej infrastrukturę.
  3.2. Palenia tytoniu, produktów tytoniowych i pochodnych, poza specjalnymi strefami wyznaczonymi dla
  palących.
  Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 6648
  3.3. Wchodzenia do stref oraz pomieszczeń nieudostępnionych dla publiczności, w szczególności
  pomieszczeń technicznych, pomieszczeń zastrzeżonych dla sportowców, wykonawców, administracji
  i pracowników Administratora.
  3.4. Pozostawiania śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami.
  3.5. Prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej (w tym marketingowej, reklamowej itp.) lub
  jakiejkolwiek agitacji, w tym agitacji politycznej, bez uprzedniej zgody Administratora, wyrażonej w formie
  pisemnej pod rygorem nieważności – przy czym na każde żądanie Ochrony Hali lub innej osoby
  upoważnionej przez Administratora, konieczne jest przedstawienie dokumentu poświadczającego
  pozyskanie powyższej zgody.
  3.6. Wywieszania (w tym naklejania, malowania) jakichkolwiek ogłoszeń na ogrodzeniu i asfalcie
  terenów przyległych, ścianach oknach lub innych elementach, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych
  3.7. Wprowadzania zwierząt, o ile ich wprowadzenie nie zostało uzgodnione z Administratorem lub
  Organizatorem imprezy.
  3.8. Wywieszania transparentów lub plansz bez zgody Administratora lub Organizatora imprezy.
  3.9. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu Hali.
  3.10. Blokowania ciągów komunikacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratunkowych, dróg
  ewakuacyjnych.
  3.11. Używania infrastruktury i wyposażenia znajdującego się na terenie Hali w sposób niezgodny z ich
  przeznaczeniem.
  3.12. Pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów.
  3.13. Korzystania z rowerów poza miejscami do tego przeznaczonymi.
  3.14. Wnoszenia materiałów niebezpiecznych, żrących, szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych,
  o drażniącym zapachu, łatwopalnych, wybuchowych, niebezpiecznych substancji chemicznych, które są
  zabronione przez obowiązujące przepisy prawa i zarządzenia odpowiednich służb.
  3.15. Wnoszenia wszelkiego rodzaju broni, noży, łańcuchów, pałek, kijów, maczet, przedmiotów
  twardych, o ostrym zakończeniu oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, które mogą być użyte jako
  broń lub pocisk.
  3.16. Wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
  3.17. Wnoszenia instrumentów i urządzeń mechanicznych do wytwarzania dźwięków i hałasów oraz
  trąbek, o ile ich wniesienie nie zostało uzgodnione z Administratorem lub Organizatorem imprezy.
  3.18. Wnoszenia wskaźników laserowych.
  3.19. Zakładania ubioru mogącego służyć do maskowania twarzy w celu utrudnienia identyfikacji.
 10. Na terenie Hali zabronione jest również:
  4.1. Używanie otwartego ognia, przeprowadzanie pokazów pirotechnicznych, prowadzenie prac
  pożarowo niebezpiecznych.
 11. Prowadzenie działań określonych w pkt 4.1. możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnej zgody
  Administratora, po przedstawieniu wymaganej dokumentacji.
 12. Prowadzenie pokazów z użyciem ognia otwartego oraz materiałów pirotechnicznych dozwolone jest
  wyłącznie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, wymagane przepisami prawa.
 13. Prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych
  w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 14. Osoby przebywające na terenie Hali, które naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzają
  zagrożenie dla innych osób przebywających w Hali, a także osoby, które nie stosują się do niniejszego
  Regulaminu lub do poleceń: Ochrony Hali, służb ratowniczych, służb porządkowych Organizatora imprezy,
  pracowników Administratora, mogą zostać usunięte z terenu Hali bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu,
  niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i/lub cywilnego.
  Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 6648
 15. Administrator nie posiada depozytu na alkohol oraz inne przedmioty i materiały objęte zakazem
  wnoszenia na teren Hali.
  IV. Zasady bezpieczeństwa na terenie Hali
 16. Ogólne zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności
  1.1. Za bezpieczeństwo na terenie Hali, w szczególności ochronę osób i mienia, odpowiada Ochrona Hali
  lub inny podmiot wskazany przez Administratora, na zasadach określonych w umowie dotyczącej
  korzystania z Hali lub jego części.
  1.2. Ochrona Hali jest uprawniona i ma obowiązek egzekwować zapisy Regulaminu oraz zapewnić
  bezpieczeństwo życia i zdrowia, a także podejmować działania zapobiegające przestępstwom
  i wykroczeniom oraz powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń na terenie Hali, jak również
  nie dopuszczać do wstępu osób nieuprawnionych.
  1.3. Zakres uprawnień pracowników Ochrony Hali obejmuje:
  a) sprawdzenie Dokumentu uprawniającego do wstępu na Halę, o którym mowa w Rozdziale I Regulaminu,
  b) nakazanie opuszczenia Hali przez osoby nieuprawnione, osoby nieposiadające Dokumentu uprawniającego
  do wstępu na Halę, o którym mowa w Rozdziale I Regulaminu lub osoby niestosujące się do zapisów
  Regulaminu, w szczególności zasad określonych w Rozdziale III Regulaminu, a w przypadku
  niezastosowania się przez osobę do nakazu – Ochrona Hali zobowiązana jest do wezwania właściwych służb
  państwowych,
  c) wydawanie poleceń dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie Hali,
  d) prawo wstępu do każdej powierzchni na terenie Hali w celu weryfikacji stanu pomieszczeń,
 17. Zasady korzystania z Hali podczas Imprez:
  2.1. Organizator Imprezy może wprowadzić odrębny Regulamin Imprezy, uzgodniony z Administratorem
  przed Imprezą, na podstawie umowy na organizację Imprezy.
  2.2. W przypadku gdy Regulamin Imprezy reguluje ten sam przedmiot, co niniejszy Regulamin,
  rozstrzygające znaczenie ma Regulamin Imprezy, wprowadzony zgodnie z zapisem w Rozdz. IV, pkt 2.1.
  2.3. W związku z przygotowaniem i organizacją Imprezy na terenie Hali, Administrator będzie
  informował każdorazowo przed Imprezą o terminie wyłączenia Hali lub jej części z dostępności dla osób
  postronnych
  2.4. Za bezpieczeństwo w związku z Imprezą i podczas Imprezy odpowiedzialny jest Organizator
  imprezy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2.5. Zasady dostępności Hali w związku z organizacją Imprezy określa Organizator imprezy
  w porozumieniu z Administratorem.
  V. Zasady dotyczące przedstawicieli mediów
 18. Przedstawiciele mediów mają prawo wstępu na teren Hali po uzyskaniu Akredytacji prasowej
  i uzyskaniu karty wstępu od Administratora lub Organizatora Imprezy.
 19. Wizyta przedstawicieli mediów na terenie Hali powinna być uprzednio zgłoszona Administratorowi.
  VI. Postanowienia końcowe
  Administrator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.